fbpx

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Celem niniejszej Polityki Prywatności jest przedstawienie najważniejszych informacji dotyczących zasad przetwarzania danych, celów tego przetwarzania, podstawowych kategorii osób, których dane dotyczą, podstaw prawnych przetwarzania oraz okresów przetwarzania, a także praw, jakie przysługują osobom, których dane przetwarza Fundacja.

INFORMACJE OGÓLNE

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacją Teach for Poland z siedzibą w Warszawie, ul. Żurawia 6/12 lok. 766, 00-503 Warszawa,
wpisana do rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000848996, NIP: 7010989594, REGON: 386504276, (dalej: „Fundacja”).

Kontakt z Fundacją jest możliwy poprzez adres e-mail info@teachforpoland.org lub pocztą tradycyjną na adres siedziby Fundacji wskazany powyżej.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Fundacja przetwarza dane osobowe przede wszystkim w formie elektronicznej: na chronionych hasłem komputerach i telefonach, w tym na zewnętrznych serwerach obsługujących stronę internetową Fundacji oraz pocztę e-mail. Fundacja przechowuje również dane w postaci papierowej, dbając o ich odpowiednie zabezpieczenie.

W oparciu o przetwarzane dane osobowe nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione przez Fundację na podstawie zawartych przez nią umów podmiotom, które świadczą na rzecz Fundacji usługi IT oraz obsługę księgową i kadrowo-płacową.

Fundacja nie przekazuje Państwa danych osobowych podmiotom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani do organizacji międzynarodowych.

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

DANE OSÓB KONTAKTUJĄCYCH SIĘ Z FUNDACJĄ

Dane osób, które kontaktują się z Fundacją za pośrednictwem formularzy kontaktowych, poczty e-mail oraz telefonu, mogą obejmować m.in. imię i nazwisko, dane kontaktowe oraz ewentualnie inne dane zawarte w treści korespondencji. Dane te Fundacja przetwarza na podstawie jej uzasadnionego interesu polegającego na prowadzeniu korespondencji, komunikowaniu się i utrzymywaniu relacji. Dane są przetwarzane właśnie w tych celach, a także w celach archiwizacyjnych, przez okres działalności Fundacji. Podanie danych jest dobrowolne.

DANE UCZESTNIKÓW WYDARZEŃ

Fundacja organizuje wydarzenia (np: spotkania, szkolenia, eventy), w których uczestnictwo wymaga uprzedniego zgłoszenia się lub potwierdzenia udziału w wydarzeniu. Dane osób biorących udział w naszych wydarzeniach przetwarzamy w celu realizacji i rozliczenia projektów, które prowadzimy. Dane uczestników są przetwarzane przez okres działalności Fundacji dla celów rozliczeniowych i archiwizacyjnych.

Podczas niektórych wydarzeń pytamy Państwa o zgodę na wykorzystanie wizerunku w postaci zdjęć i/lub materiałów audiowizualnych. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Materiały są publikowane na stronie Fundacji oraz na portalach społecznościowych i są wykorzystywane wyłącznie w celu udokumentowania przebiegu wydarzeń i promowania działań Fundacji, przez okres jej działalności.

DANE PRACOWNIKÓW I WSPÓŁPRACOWNIKÓW FUNDACJI

Fundacja zatrudnia pracowników oraz podejmuje współpracę na podstawie umów cywilnoprawnych. Wymaga to przetwarzania danych osobowych niezbędnych do realizacji tych umów, w zakresie określonym przepisami prawa. Dane osobowe są przetwarzanie przez czas wymagany zgodnie z tymi przepisami.

PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE

Fundacja prowadzi profile na portalach społecznościowych Facebook, Instagram, Linkedin. Co do zasady administratorami zamieszczonych w tych serwisach danych osobowych są te portale. Jeśli jednak wejdą Państwo w interakcję z Fundacją za ich pośrednictwem, np. poprzez wysłanie wiadomość lub zamieszczenie komentarza, Fundacja również staje się administratorem tych danych (nazwa użytkownika, zdjęcie, profil publiczny i informacje zawarte w wiadomościach i komentarzach). Podstawą przetwarzania tych danych osobowych przez Fundację jest jej prawnie uzasadniony interes polegający na komunikowaniu się i utrzymywaniu relacji z osobami, które odwiedzają nasze profile na portalach społecznościowych.

PLIKI COOKIES

Na stronie internetowej Fundacji wykorzystujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka). Są to proste pliki tekstowe służące do zapewnienia poprawnego działania strony internetowej oraz do jej obsługi technicznej. Strony Fundacji wykorzystują cookies również w celu tworzenia anonimowych statystyk oglądalności. W związku z tym mogą być automatycznie zbierane niektóre informacje dotyczące użytkowników, w tym adresy IP, typ przeglądarki i systemu operacyjnego oraz nazwa domeny. Dane te są wykorzystywane wyłącznie do celów statystycznych i nie są kojarzone z konkretnymi osobami.

Każda przeglądarka internetowa posiada ustawienia pozwalające na wyłączenie lub ograniczenie cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza ich akceptację.

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:

 • prawo dostępu do danych osobowych i uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są Państwa dane osobowe, a jeśli tak, uzyskania dostępu do nich oraz uzyskania informacji w zakresie wskazanym w art. 15 RODO;
 • prawo do sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • prawo do usunięcia danych osobowych w przypadkach wskazanych w art. 17 RODO, to jest m.in. gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane;
 • prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO, m.in. kwestionowania prawidłowość danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. otrzymania od administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego – w przypadku, gdy Państwa dane są przetwarzane na podstawie zgody oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany. Wówczas mogą Państwo przesłać te dane innemu administratorowi danych lub żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO;
 • prawo do wniesienia skargi – w przypadku, gdy uznają Państwo, że Państwa prawa zostały naruszone, mogą Państwo skontaktować się z nami w celu wyjaśnienia wszelkich wątpliwości. Mają Państwo również prawo skierować skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych wyrażających zgodę na udział w webinarze

 1. Fundacja Teach for Poland z siedzibą w Warszawie, ul. Żurawia 6/12 lok. 766, 00-503 Warszawa, zwana dalej Fundacją, informuje Pana/Panią, że jest administratorem Pani/Pana danych osobowych. 
 2. Pan/Pani dane osobowe są przetwarzane zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych RODO (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku , na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody, w celu przekazania informacji dotyczących uczestnictwa w organizowanym przez Fundację webinarze, umożliwienia uczestnictwa w webinarze, oraz zebrania informacji zwrotnej dotyczącej tego webinaru.
 3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą/mogą być:
  1. pracownicy oraz współpracownicy Fundacji,
  2. podmioty dostarczające oprogramowanie i narzędzia wykorzystywane przez Fundację,
  3. podmioty wspierające Fundację w działaniach marketingowych.
 4. Podanie danych osobowych jest warunkiem otrzymywania wiadomości dotyczących webinaru oraz ankiety ewaluacyjnej. Podanie danych jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości otrzymywania tych informacji.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trzech miesięcy od dnia, w którym odbywa się webinar.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 7. Z   uwagi   na   wykorzystywane   przez   Fundację   narzędzia   i   systemy   IT, Pani/Pana dane  mogą zostać przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy. W przypadku, gdy przekazanie Pani/Pana danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy będzie niezbędne, to nastąpi ono na podstawie prawnej zawartej w RODO.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo do: żądania od Fundacji dostępu do swoich danych, sprostowania swoich danych jeżeli są błędne lub nieaktualne, usunięcia swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, cofnięcia zgody, wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 9. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych prosimy kierować na adres mailowy: info@teachforpoland.org. 

ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

Fundacja zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszej Polityki Prywatności poprzez publikację nowej wersji na stronie www Fundacji.

Aktualizacja: 30.11.2020r.

Skip to content